صفحه اصلیمحصولاتانواع تجهیزات ثابت سازی بیمارآتل کششی

آتل کششی

    آتل کششی     ثابت سازی پای آسیب دیده بوسیله کشش و اعمال فشار مناسب به بافت جهت جلوگیری از خونریزی و صدمات ثانویه عصبی، عروقی،استخوانی و ماهیچه ای

 

 

آتل کششی

 

 

ثابت سازی پای آسیب دیده بوسیله کشش و اعمال فشار مناسب به بافت جهت جلوگیری از خونریزی و صدمات ثانویه عصبی، عروقی،استخوانی و ماهیچه ای